Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sjoukje Fotografie + Styling

Vooraf

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie en bijbehorende dienstverlening door Sjoukje Geelink, handelend onder de naam: Sjoukje Fotografie + Styling, en op anderen, die zij onder haar naam en label inzet.
 2. Bij het boeken van een fotoshoot, workshop of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Sjoukje Fotografie + Styling. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Zakelijke klanten geven met verstrekken van de opdracht aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en deze te accepteren.
 4. Op te maken afspraken zijn altijd de actueel op de website gepubliceerde voorwaarden van toepassing. Worden Algemene Voorwaarden van Sjoukje Fotografie + Styling gewijzigd, geldt voor reeds gemaakte overeenkomsten de versie van moment van het aangaan van de overeenkomst.

1 Definities

 1. Wettelijke basis: Deze Algemene Voorwaarden houden rekening met de bepalingen in de
  • Auteurswet: Fotografisch werk, Openbaarmaking etc.
  • Burgerlijk Wetboek artikel 6:231
  • overige relevante wetgeving
 2. Sjoukje Fotografie + Styling, opdrachtnemer en waar van toepassing verwerker (m.b.t. privacy wetgeving), inclusief door haar ingezette assistentie.
 3. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of private personen waarmee Sjoukje Fotografie + Styling een overeenkomst aangaat, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 4. Diensten en producten: zoals op de website van Sjoukje Fotografie + Styling beschreven, inclusief de daar genoemde kaders en voorwaarden.
 5. Offerte: alle aanbiedingen van Sjoukje Fotografie + Styling aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 6. Overeenkomst (Opdracht): de overeenkomst (opdrachtverstrekking) tussen Sjoukje Fotografie + Styling en opdrachtgever, welke minimaal bevat

  1. dienst/product
  2. prijsafspraken
  3. moment en plaats van fotograferen
 1. Annuleren: beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 2. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt
  tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, app, messenger etc. mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 3. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.

2 Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Sjoukje Fotografie + Styling en een opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in,
  deze algemene voorwaarden zijn voorSjoukje Fotografie + Styling slechts bindend indien en voor zover deze door Sjoukje Fotografie + Styling uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Aanbod

 1. Sjoukje Fotografie + Styling doet mondeling en/of schriftelijk een vrijblijvend aanbod en/of prijsopgave c.q. prijsindicatie. Bij de opdracht zijn digitale foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen. Prijsindicaties zijn op de website te vinden.
  Komen meerdere gezinnen voor een family-shoot wordt met een gestaffelde prijs gewerkt.
 2. Alle genoemde prijzen zijn voor particulieren inclusief wettelijke belastingen (BTW) en voor zakelijke klanten exclusief BTW en exclusief declarabele kosten.
  Declarabele kosten zijn onder anderen:

  1. reis- en verblijfskosten
  2. aanvullende benodigdheden en materiaal
  3. locatiekosten
 1. (Specifieke) wensen en detailafspraken worden vooraf aan de opdrachtverstrekking besproken
  en afgestemd.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod na 14 dagen zijn geldigheid.
 3. Vindt na voorbespreking van een bruiloft de aanbetaling niet binnen 2 weken plaats, wordt de
  reservering van de besproken datum opgeheven.
 4. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk, tenzij er gezamenlijk van wordt afgezien
  (bewijslast ligt bij de opdrachtgever).
 5. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene)
  verandering. Sjoukje Fotografie + Styling informeert de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, in ieder geval vooraf aan verdere werkzaamheden.

3.1. Locaties

 1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bepalen c.q. instemmen van/met de
  definitieve locatie voor de fotoshoot, inclusief een alternatief bij slecht weer.
 2. Bij locaties met restricties is de opdrachtgever verantwoordelijk toegang en gebruiksrecht te
  regelen, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

4 Aanvaarden/afwijzen van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet (schriftelijk) te aanvaarden. Indien opdrachtgever instemt, dat Sjoukje Fotografie + Styling werk verricht wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
 2. Sjoukje Fotografie + Stylinghoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Sjoukje Fotografie + Stylingonaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.
 4. Sjoukje Fotografie + Styling heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is
  omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4.1. Wijziging/uitbreiding van de opdracht

 1. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor
  rekening van de opdrachtgever en zullen door Sjoukje Fotografie + Styling slechts worden uitgevoerd na
  aanvaarding van de meerkosten door de opdrachtgever.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, isSjoukje Fotografie + Styling gerechtigd de prijs hierop
  aan te passen en te verhogen.
 3. Vinden wijzigingen binnen 48 uur voor de afspraak plaats kan een toeslag van 25% in
  rekening worden gebracht.

4.2. Annulering en opschorting van de opdracht

 1. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht
  verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht
  noodzakelijk is, is Sjoukje Fotografie + Styling gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 2. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt (uiteindelijk) schriftelijk.
 3. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever kan Sjoukje Fotografie + Styling de aanbetaling exclusief
  reeds gemaakte kosten (inclusief reeds bestede uren) restitueren.
 4. Betalingsverplichting blijft bestaan indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de
  in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen producten. Opdrachtgever
  heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
 5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Sjoukje Fotografie + Styling, nadat
  opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de
  opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 6. Bij annulering, opschorten of onderbreken van werkzaamheden (b.v. ziekte, afwezigheid door
  b.v. file, ongeval tijdens het werk, technisch falen) door Sjoukje Fotografie + Styling wordt z.s.m. aan de opdrachtgever gemeld en heeft de opdrachtgever de volgende keuzes:

  • Sjoukje Fotografie + Styling stelt indien mogelijk een andere fotograaf voor; het bestaande contract loopt gewoon verder.
  • gezamenlijk vinden van een nieuwe datum/locatie
  • ontbinden van het contract met restitutie van de aanbetaling. Aansprakelijkheid voor
   enig vervolgschade wijst Sjoukje Fotografie + Styling nadrukkelijk van de hand.
 7. Zowel Sjoukje Fotografie + Styling als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te
  beëindigen in geval van faillissement, onder curatele stelling of surseance van betaling van de andere partij.

5 Uitvoering van de opdracht

 1. Sjoukje Fotografie + Styling voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen en met goed vakmanschap uit, in de stijl waarin Sjoukje Fotografie + Styling gebruikelijk werkt.
 2. Sjoukje Fotografie + Styling neemt voldoende de tijd voor een fotoshoot, voor een gewone shoot is dat gemiddeld een uur.
  Een mini-shoot is maximaal een half uur
 3. Sjoukje Fotografie + Styling spant zich in en handelt naar beste kunnen in de gegeven en bestaande
  omstandigheden tijdens de fotoshoot. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voorSjoukje Fotografie + Styling zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen en sturen op verwachtingen (b.v. schoolfotografie)
 4. Sjoukje Fotografie + Styling levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. Sjoukje Fotografie + Styling levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen invloed heeft.
 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 6. Sjoukje Fotografie + Styling heeft in geval van onvoorziene omstandigheden het recht en voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl te zorgen.

6 Levering

 1. Sjoukje Fotografie + Styling streeft (zonder enige garantie) na om binnen 1 maand digitale foto’s te leveren. Is dit niet mogelijk, ontvangt de opdrachtgever een bericht met verdere details.
 2. Normaliter ontvangt de opdrachtgever (via de app c.q. het eerder gebruikte communicatiekanaal) binnen 48 uur een preview (geen HD).
 3. Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, geleverd via WeTreansfer.
 4. De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg geleverd.
 5. De beeldselectie wordt door Sjoukje Fotografie + Styling gedaan, de opdrachtgever ontvangt voldoende
  producten.
 6. De nabewerking wordt door Sjoukje Fotografie + Styling bepaald en conform de voorbeelden en stijl van de
  portfolio op de website uitgevoerd.
 7. Sjoukje Fotografie + Styling levert enkel de door haar gemaakte en bewerkte selectie van foto’s als eindproduct.
  Bij inzet van een andere fotograaf kunnen foto’s enige afwijking in stijl vertonen.
 8. Sjoukje Fotografie + Styling is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het
  beeldscherm van de klant.

7 Vergoeding

 1. Vergoeding vindt plaats conform de gesloten overeenkomst/gemaakte afspraken.
 2. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Sjoukje Fotografie + Styling eenzijdig en naar
  redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de opdrachtgever gewenste gebruik van het werk, uitgaande van de op de website vermelde indicaties.
 3. Indien aannemelijk is dat Sjoukje Fotografie + Styling hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Sjoukje Fotografie + Styling dit tijdig aangeven bij de opdrachtgever en doorberekenen aan opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijke door Sjoukje Fotografie + Styling gehanteerde prijzen.
 5. Betaling dient ofwel vooraf (particuliere klanten, bruiloft een aanbetaling van €250) of per factuur met een termijn van 10 werkdagen (zakelijke klanten en bruiloften) te geschieden.
 6. Zakelijke klanten ontvangen een (elektronische) factuur, ook particuliere klanten kunnen indien gewenst een factuur ontvangen. Hedendaagse methodes (b.v. tikkie) worden waar het kan toegepast. Contante betalingen verlopen via kasboek.

7.1. Uitblijven (volledige) betaling

 1. De aanbetaling van de opdracht dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze
  opdracht voldaan te zijn; anders is Sjoukje Fotografie + Styling gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te
  ontbinden of uitvoering op te schorten.
 2. Na verstrijken van de betalingstermijn volgt binnen 10 werkdagen maximaal 1
  betalingsherinnering.
  Is binnen 10 werkdagen nog geen betaling ontvangen is de opdrachtgever een boete van 2% over het factuurbedrag verschuldigd.
 1. De incassoprocedure wordt 20 dagen na ingebrekestelling (betalingsherinnering) ingesteld mits er dan nog geen betaling is ontvangen. Alle aanvallende kosten zijn voor de opdrachtgever.
 2. Indien de opdrachtgever in verzuim of op andere wijze tekort geschoten is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Sjoukje Fotografie + Styling ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte moet maken voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enig uitstaande factuur van Sjoukje Fotografie + Styling nog niet heeft voldaan.

8 Auteursrecht / Licentie bij de overeenkomst

 1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Sjoukje Fotografie + Styling.
 2. Sjoukje Fotografie + Styling houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Bij sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtgever toestemming voor dit gebruik weigeren, dit moet expliciet zijn. Bewijslast ligt bij de opdrachtgever.
  Informatie bij de foto’s is met zorgvuldigheid verkregen, toch geeft Sjoukje Fotografie + Styling geen enkele
  garantie over de informatie die bij de foto’s is bijgevoegd.
 3. Sjoukje Fotografie + Styling zal de foto’s niet aan derden verkopen.
 4. Opdrachtgever verkrijgt van Sjoukje Fotografie + Styling een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de
  werken zonder verdere bewerking of aanpassing te verveelvoudigen en openbaar te maken.
 5. De foto’s mogen onbewerkt of in klein formaat op social media, website en conform afspraak
  worden gebruikt wanneer de copyright vermelding wordt toegevoegd:
  foto: Sjoukje Geelink – Sjoukje Fotografie + Styling
  c.q. de naam van de fotograaf bij vervanging of assistentie gevolgd door: – Sjoukje Fotografie + Styling
 6. Indien niet anders is bepaald, geldt dat de licentie nimmer meer omvat dan het recht tot gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst hebben besproken.
 7. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in punt 6 genoemde exploitatierecht.
 8. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 9. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.
 10. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Sjoukje Fotografie + Styling, zoals vermeld in de Auteurswet
  in acht te nemen.
 11. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 12. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft Sjoukje Fotografie + Styling het recht de verstrekte licentie
  te beëindigen.

8.1. Inbreuk op auteursrecht en persoonlijkheidsrecht

 1. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een
  inbreuk op het auteursrecht van Sjoukje Fotografie + Styling.
 2. Bij inbreuk op het auteursrecht komt Sjoukje Fotografie + Styling een vergoeding toe ter hoogte van tenminste
  driemaal het offertebedrag (waarbij de licentie behoort), zonder het recht op vergoeding van overige geleden schade te verliezen (waaronder begrepen alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 3. Voor iedere inbreuk op de persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht op naamsvermelding, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van het offertebedrag (waarbij de licentie behoort), zonder het recht op vergoeding van overige geleden schade te verliezen (waaronder begrepen alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

9 Bewaren bestanden

 1. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden.
 2. Sjoukje Fotografie + Styling bewaart bestanden 3 maanden vanaf het moment van versturen van de definitieve foto’s.
 3. Opnieuw opvragen van bestanden in deze periode is mogelijk tegen de kosten, die de werkzaamheden daarvoor met zich mee brengen.

10 Klachten

 1. Een klacht kan (uitsluitend) kenbaar worden gemaakt via het contactformulier op de website van Sjoukje Fotografie + Styling.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Sjoukje Fotografie + Styling.
 3. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan Sjoukje Fotografie + Styling.
 4. Latere klachten worden niet meer in behandeling genomen.
 5. Sjoukje Fotografie + Styling is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of
  schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van de foto’s, zoals b.v. met
  betrekking tot onredelijke verwachtingen bij schoolfotografie.
 6. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Sjoukje Fotografie + Styling kan
  • de klacht accepteren en in overleg tot afhandeling overgaan
  • de klacht met argumenten afwijzen.
  • De opdrachtgever ontvangt binnen 10 werkdagen een antwoord.
 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

10.1. Afhandeling van een geaccepteerde klachten

 1. Betreft de klacht het geleverde product heeft Sjoukje Fotografie + Styling het recht binnen redelijke termijn alsnog
  goed werk te leveren.
 2. Wenst de opdrachtgever geen vervangende producten te ontvangen terwijl dit in alle
  redelijkheid de beste oplossing is, worden maximaal 40% van het offertebedrag gerestitueerd.
 3. Is vervanging niet mogelijk worden 100% van het offertebedrag gerestitueerd.
 4. Sjoukje Fotografie + Styling wijst nadrukkelijk enige aansprakelijkheid voor welk vervolgschade dan ook van de
  hand. Dit omvat, toch is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten door interne of externe oorzaken.
 5. Betreft de klacht de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur formuleert Sjoukje Fotografie + Styling een voorstel om het geschil te slechten. Opdrachtnemer heeft vervolgens 14 dagen om het voorstel wel of niet te accepteren.
  • Accepteert opdrachtgever het voorstel worden waar nodig afspraken geconcretiseerd om tot uitvoering te komen.
  • Accepteert de opdrachtgever het voorstel niet, storneert Sjoukje Fotografie + Styling tot maximaal 40% van het factuurbedrag.

10.2. Technische problemen

 1. Bij technische problemen is Sjoukje Fotografie + Styling niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Sjoukje Fotografie + Styling uitgesloten.

10.3. Aansprakelijkheid en rechten van derden

 1. De aansprakelijkheid van Sjoukje Fotografie + Styling is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag,
  dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het
  onder de verzekering feitelijk uitgekeerde bedrag.
 2. Sjoukje Fotografie + Styling wijst nadrukkelijk enige aansprakelijkheid voor welk claim van derden dan ook van de
  hand. Indien derden jegens Sjoukje Fotografie + Styling en/of opdrachtgever een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot de diensten en/of producten, dan zullen de opdrachtgever en Sjoukje Fotografie + Styling in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

11 Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sjoukje Fotografie + Styling partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Sjoukje Fotografie + Styling is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Sjoukje Fotografie + Styling het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.